Bảng xếp hạng sức mạnh VGA theo từng nhu cầu như gaming 1080P, 1440P sẽ tiến hành Tin học Đại Việt liên tục update để khách hàng có mẫu nhìn tổng thể và toàn diện từ đó có thể lựa chọn cho chính mình một vga phù hợp.

Bạn đang xem: Bảng xếp hạng card đồ họa laptop


Graphics Card1080p Ultra1080p Medium1440p Ultra4K Ultra
Specifications
Ge
Force RTX 4090
100.0% (146.0fps)100.0% (184.4fps)100.0% (140.0fps)100.0% (114.5fps)AD102, 16384 shaders, 2520MHz, 24GB GDDR6X
21Gbps, 1008GB/s, 450W
Radeon RX 6950 XT94.0% (137.3fps)103.1% (190.1fps)82.4% (115.4fps)61.4% (70.3fps)Navi 21, 5120 shaders, 2310MHz, 16GB GDDR6
18Gbps, 576GB/s, 335W
Ge
Force RTX 3090 Ti
90.7% (132.4fps)97.7% (180.1fps)81.3% (113.9fps)66.1% (75.7fps)GA102, 10752 shaders, 1860MHz, 24GB GDDR6X
21Gbps, 1008GB/s, 450W
Radeon RX 6900 XT88.9% (129.7fps)100.1% (184.6fps)75.4% (105.5fps)55.1% (63.1fps)Navi 21, 5120 shaders, 2250MHz, 16GB GDDR6
16Gbps, 512GB/s, 300W
Ge
Force RTX 3090
86.7% (126.6fps)96.6% (178.1fps)76.1% (106.5fps)60.1% (68.8fps)GA102, 10496 shaders, 1695MHz, 24GB GDDR6X
19.5Gbps, 936GB/s, 350W
Ge
Force RTX 3080 12GB
85.3% (124.5fps)96.7% (178.2fps)74.3% (104.0fps)57.9% (66.3fps)GA102, 8960 shaders, 1845MHz, 12GB GDDR6X
19Gbps, 912GB/s, 400W
Radeon RX 6800 XT84.6% (123.5fps)97.1% (179.1fps)71.3% (99.8fps)51.1% (58.5fps)Navi 21, 4608 shaders, 2250MHz, 16GB GDDR6
16Gbps, 512GB/s, 300W
Ge
Force RTX 3080 Ti
84.5% (123.4fps)94.9% (174.9fps)73.8% (103.4fps)58.0% (66.5fps)GA102, 10240 shaders, 1665MHz, 12GB GDDR6X
19Gbps, 912GB/s, 350W
Ge
Force RTX 3080
79.6% (116.3fps)94.1% (173.4fps)68.2% (95.5fps)53.0% (60.6fps)GA102, 8704 shaders, 1710MHz, 10GB GDDR6X
19Gbps, 760GB/s, 320W
Radeon RX 680075.9% (110.7fps)93.7% (172.7fps)62.5% (87.5fps)44.2% (50.6fps)Navi 21, 3840 shaders, 2105MHz, 16GB GDDR6
16Gbps, 512GB/s, 250W
Ge
Force RTX 3070 Ti
71.3% (104.1fps)88.1% (162.4fps)59.0% (82.6fps)40.9% (46.8fps)GA104, 6144 shaders, 1770MHz, 8GB GDDR6X
19Gbps, 608GB/s, 290W
Radeon RX 6750 XT69.3% (101.2fps)91.1% (168.0fps)53.8% (75.4fps)36.6% (41.9fps)Navi 22, 2560 shaders, 2600MHz, 12GB GDDR6
18Gbps, 432GB/s, 250W
Titan RTX69.2% (101.0fps)85.8% (158.2fps)57.5% (80.5fps)42.2% (48.3fps)TU102, 4608 shaders, 1770MHz, 24GB GDDR6
14Gbps, 672GB/s, 280W
Ge
Force RTX 3070
68.3% (99.8fps)85.5% (157.7fps)55.3% (77.5fps)37.7% (43.2fps)GA104, 5888 shaders, 1725MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 220W
Ge
Force RTX 2080 Ti
65.7% (96.0fps)82.3% (151.6fps)53.8% (75.3fps)39.0% (44.6fps)TU102, 4352 shaders, 1545MHz, 11GB GDDR6
14Gbps, 616GB/s, 250W
Radeon RX 6700 XT65.6% (95.8fps)86.7% (159.8fps)50.5% (70.8fps)34.4% (39.4fps)Navi 22, 2560 shaders, 2581MHz, 12GB GDDR6
16Gbps, 384GB/s, 230W
Ge
Force RTX 3060 Ti
62.7% (91.5fps)81.2% (149.7fps)49.8% (69.7fps)GA104, 4864 shaders, 1665MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 200W
Ge
Force RTX 2080 Super
58.2% (84.9fps)74.8% (137.8fps)46.4% (64.9fps)30.2% (34.5fps)TU104, 3072 shaders, 1815MHz, 8GB GDDR6
15.5Gbps, 496GB/s, 250W
Ge
Force RTX 2080
56.3% (82.2fps)72.2% (133.1fps)44.6% (62.4fps)TU104, 2944 shaders, 1710MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 215W
Intel Arc A770 16GB55.0% (80.3fps)67.3% (124.0fps)44.5% (62.3fps)32.1% (36.7fps)ACM-G10, 4096 shaders, 2100MHz, 16GB GDDR6
17.5Gbps, 560GB/s, 225W
Radeon RX 6650 XT54.7% (79.9fps)75.1% (138.4fps)40.5% (56.7fps)Navi 23, 2048 shaders, 2635MHz, 8GB GDDR6
18Gbps, 280GB/s, 180W
Radeon RX 6600 XT53.5% (78.1fps)74.0% (136.5fps)39.2% (54.9fps)Navi 23, 2048 shaders, 2589MHz, 8GB GDDR6
16Gbps, 256GB/s, 160W
Ge
Force RTX 2070 Super
52.4% (76.4fps)67.3% (124.1fps)41.0% (57.4fps)TU104, 2560 shaders, 1770MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 215W
Radeon RX 5700 XT50.5% (73.7fps)68.3% (125.8fps)38.1% (53.3fps)25.5% (29.3fps)Navi 10, 2560 shaders, 1905MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 225W
Intel Arc A75048.9% (71.4fps)63.1% (116.4fps)39.5% (55.2fps)27.7% (31.8fps)ACM-G10, 3584 shaders, 2050MHz, 8GB GDDR6
16Gbps, 512GB/s, 225W
Ge
Force RTX 3060
48.1% (70.2fps)64.4% (118.8fps)37.6% (52.6fps)GA106, 3584 shaders, 1777MHz, 12GB GDDR6
15Gbps, 360GB/s, 170W
Radeon VII47.7% (69.7fps)61.9% (114.0fps)37.8% (53.0fps)27.5% (31.4fps)Vega 20, 3840 shaders, 1750MHz, 16GB HBM2
2.0Gbps, 1024GB/s, 300W
Ge
Force RTX 2070
46.5% (67.9fps)60.0% (110.7fps)36.4% (51.0fps)TU106, 2304 shaders, 1620MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 175W
Radeon RX 660045.7% (66.7fps)63.9% (117.8fps)32.9% (46.1fps)Navi 23, 1792 shaders, 2491MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 224GB/s, 132W
Ge
Force GTX 1080 Ti
45.6% (66.5fps)60.0% (110.6fps)35.9% (50.3fps)25.8% (29.5fps)GP102, 3584 shaders, 1582MHz, 11GB GDDR5X
11Gbps, 484GB/s, 250W
Ge
Force RTX 2060 Super
44.6% (65.1fps)57.4% (105.9fps)34.4% (48.2fps)TU106, 2176 shaders, 1650MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 175W
Radeon RX 570044.4% (64.8fps)60.4% (111.3fps)33.7% (47.2fps)Navi 10, 2304 shaders, 1725MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 448GB/s, 180W
Radeon RX 5600 XT39.8% (58.1fps)54.5% (100.6fps)30.0% (42.0fps)Navi 10, 2304 shaders, 1750MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 336GB/s, 160W
Radeon RX Vega 6438.9% (56.8fps)51.2% (94.3fps)29.7% (41.6fps)20.5% (23.5fps)Vega 10, 4096 shaders, 1546MHz, 8GB HBM2
1.89Gbps, 484GB/s, 295W
Ge
Force RTX 2060
37.8% (55.2fps)52.5% (96.8fps)27.6% (38.7fps)TU106, 1920 shaders, 1680MHz, 6GB GDDR6
14Gbps, 336GB/s, 160W
Ge
Force GTX 1080
36.4% (53.1fps)48.8% (90.0fps)28.2% (39.4fps)GP104, 2560 shaders, 1733MHz, 8GB GDDR5X
10Gbps, 320GB/s, 180W
Ge
Force RTX 3050
35.2% (51.4fps)48.5% (89.4fps)26.9% (37.6fps)GA106, 2560 shaders, 1777MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 224GB/s, 130W
Ge
Force GTX 1070 Ti
35.0% (51.1fps)46.5% (85.8fps)27.1% (37.9fps)GP104, 2432 shaders, 1683MHz, 8GB GDDR5
8Gbps, 256GB/s, 180W
Radeon RX Vega 5634.7% (50.6fps)45.8% (84.4fps)26.4% (37.0fps)Vega 10, 3584 shaders, 1471MHz, 8GB HBM2
1.6Gbps, 410GB/s, 210W
Ge
Force GTX 1660 Super
31.0% (45.3fps)44.9% (82.8fps)23.1% (32.4fps)TU116, 1408 shaders, 1785MHz, 6GB GDDR6
14Gbps, 336GB/s, 125W
Ge
Force GTX 1660 Ti
30.8% (45.0fps)44.7% (82.4fps)23.0% (32.2fps)TU116, 1536 shaders, 1770MHz, 6GB GDDR6
12Gbps, 288GB/s, 120W
Ge
Force GTX 1070
30.7% (44.8fps)40.7% (75.1fps)23.6% (33.1fps)GP104, 1920 shaders, 1683MHz, 8GB GDDR5
8Gbps, 256GB/s, 150W
Ge
Force GTX 1660
27.6% (40.2fps)40.7% (75.1fps)20.4% (28.5fps)TU116, 1408 shaders, 1785MHz, 6GB GDDR5
8Gbps, 192GB/s, 120W
Radeon RX 5500 XT 8GB27.3% (39.8fps)39.4% (72.6fps)20.3% (28.5fps)Navi 14, 1408 shaders, 1845MHz, 8GB GDDR6
14Gbps, 224GB/s, 130W
Radeon RX 59027.0% (39.4fps)37.2% (68.6fps)20.8% (29.1fps)Polaris 30, 2304 shaders, 1545MHz, 8GB GDDR5
8Gbps, 256GB/s, 225W
Ge
Force GTX 980 Ti
24.6% (35.9fps)33.9% (62.6fps)19.0% (26.7fps)GM200, 2816 shaders, 1075MHz, 6GB GDDR5
7Gbps, 336GB/s, 250W
Radeon R9 Fury X24.3% (35.4fps)34.9% (64.4fps)Fiji, 4096 shaders, 1050MHz, 4GB HBM2
2Gbps, 512GB/s, 275W
Radeon RX 580 8GB24.2% (35.3fps)33.5% (61.7fps)18.6% (26.0fps)Polaris 20, 2304 shaders, 1340MHz, 8GB GDDR5
8Gbps, 256GB/s, 185W
Ge
Force GTX 1650 Super
23.2% (33.9fps)36.9% (68.0fps)16.4% (23.0fps)TU116, 1280 shaders, 1725MHz, 4GB GDDR6
12Gbps, 192GB/s, 100W
Radeon RX 5500 XT 4GB22.9% (33.5fps)36.3% (66.9fps)Navi 14, 1408 shaders, 1845MHz, 4GB GDDR6
14Gbps, 224GB/s, 130W
Ge
Force GTX 1060 6GB
22.1% (32.2fps)31.5% (58.0fps)16.5% (23.0fps)GP106, 1280 shaders, 1708MHz, 6GB GDDR5
8Gbps, 192GB/s, 120W
Radeon RX 6500 XT21.1% (30.8fps)35.7% (65.8fps)12.8% (18.0fps)Navi 24, 1024 shaders, 2815MHz, 4GB GDDR6
18Gbps, 144GB/s, 107W
Radeon R9 39020.4% (29.8fps)27.8% (51.2fps)Grenada, 2560 shaders, 1000MHz, 8GB GDDR5
6Gbps, 384GB/s, 275W
Ge
Force GTX 980
19.8% (28.9fps)29.1% (53.7fps)GM204, 2048 shaders, 1216MHz, 4GB GDDR5
7Gbps, 256GB/s, 165W
Ge
Force GTX 1650 GDDR6
19.7% (28.8fps)30.7% (56.7fps)TU117, 896 shaders, 1590MHz, 4GB GDDR6
12Gbps, 192GB/s, 75W
Intel Arc A38019.4% (28.3fps)29.7% (54.7fps)13.9% (19.5fps)ACM-G11, 1024 shaders, 2450MHz, 6GB GDDR6
15.5Gbps, 186GB/s, 75W
Radeon RX 570 4GB19.4% (28.3fps)29.1% (53.6fps)14.3% (20.0fps)Polaris 20, 2048 shaders, 1244MHz, 4GB GDDR5
7Gbps, 224GB/s, 150W
Ge
Force GTX 1060 3GB *
19.0% (27.8fps)28.5% (52.6fps)GP106, 1152 shaders, 1708MHz, 3GB GDDR5
8Gbps, 192GB/s, 120W
Ge
Force GTX 1650
18.4% (26.9fps)27.7% (51.1fps)TU117, 896 shaders, 1665MHz, 4GB GDDR5
8Gbps, 128GB/s, 75W
Ge
Force GTX 970
18.1% (26.5fps)26.7% (49.1fps)GM204, 1664 shaders, 1178MHz, 4GB GDDR5
7Gbps, 256GB/s, 145W
Radeon RX 640016.2% (23.7fps)28.2% (52.0fps)Navi 24, 768 shaders, 2321MHz, 4GB GDDR6
16Gbps, 128GB/s, 53W
Ge
Force GTX 780 *
15.1% (22.0fps)20.9% (38.5fps)GK110, 2304 shaders, 900MHz, 3GB GDDR5
6Gbps, 288GB/s, 230W
Ge
Force GTX 1050 Ti
13.6% (19.8fps)20.6% (38.0fps)GP107, 768 shaders, 1392MHz, 4GB GDDR5
7Gbps, 112GB/s, 75W
Ge
Force GTX 1630
11.6% (16.9fps)18.4% (33.9fps)TU117, 512 shaders, 1785MHz, 4GB GDDR6
12Gbps, 96GB/s, 75W
Radeon RX 560 4GB10.1% (14.8fps)17.3% (31.8fps)Baffin, 1024 shaders, 1275MHz, 4GB GDDR5
7Gbps, 112GB/s, 60-80W
Ge
Force GTX 1050 *
10.1% (14.8fps)16.1% (29.8fps)GP107, 640 shaders, 1455MHz, 2GB GDDR5
*
*
*
*
*
*

Theo những thông tin tiên tiến nhất được tiết lộ gần đây, NVIDIA sẽ sẵn sàng giới thiệu về sản phẩm thứ 3 của chiếc Ge
Force RTX 40 VGA, RTX 4070...

Đọc tiếp


i
GPU (đồ họa tích hợp) hay chỉ sử dụng cho những máy văn phòng công sở và không nhiều ai suy xét khả năng gaming của chúng. Mặc dù chơi trò chơi bằ...

Đọc tiếp


CPU là linh kiện quan trọng nhất của chiếc máy tính. Lựa chọn CPU tương xứng với nhu cầu sử dụng với túi tiền của bản thân luôn là sự việc nan giải....

Đọc tiếp


Intel Arc A380 là một trong card vật dụng họa cỡ trung bình của Intel, reviews vào ngày 14 mon 6 năm 2022. Sản phẩm này gây ra nhiều tranh cãi trong l...

Đọc tiếp


Intel đang làm việc hết bản thân với tham vọng đưa GPU Xe của chính mình ra mắt thành phầm thương mại đầu tiên vào năm 2020. Theo thông tin đươc đă...

Đọc tiếp


One thought on “Bảng xếp hạng VGA mới nhất 2023 1080P, 1440P cùng 4K Gaming (Cập nhật 10/1)”


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường nên được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình chu đáo này đến lần bình luận kế tiếp của tôi.PC Gaming
PC Doanh Nghiệp, VPLinh khiếu nại Build PCCPU cỗ Vi Xử LýMainboard
RAM Desktop
*
Laptop
*
Đồ nghịch PC
*
Màn Hình vật dụng Tính
*
Bàn Ghế
*
Chuột keyboard Máy Tính
*
Thiết Bị Nghe Nhìn
*
Thiết Bị Mạng
Router – cỗ Định Tuyến
*
Workstation – Server
Tin Tức
Bảo Hành
Dịch Vụ
Liên hệ

Cập nhập bảng xếp hạng card đồ họa tháng 10/2021

Việc lựa card màn hình hiển thị theo đúng nhu yếu của mình có lẽ rằng không dễ dàng gì. Vừa mới qua trang Tom’s Hardware đã tất cả một bảng xếp thứ hạng GPU NVIDIA 2021 nhằm đánh giá các thẻ màn hình xuất sắc nhất. Thuộc mình tìm hiểu nhé!

1. Một số tiêu chí để chúng ta chọn tải card màn hình

Hãy tham khảo số model và băng thông bộ nhớsố phiên phiên bản bộ ghi nhớ GDDR càng cao càng tốt, 1GB GDDR6 hoàn toàn vượt trội hơn 4GB GDDR3, dường như bạn cũng đề nghị cân nhắc dung lượng VRAM của card đồ họa, nếu thuộc giá, cùng model và cùng tiêu chuẩn bộ lưu trữ thì dung lượng VRAM nhiều hơn để giúp quá trình render định hình hơn . Kế bên ra, so với các một số loại card đồ họa rời trên PC, bắt buộc phải để ý về mức nguồn cùng mức độ tản nhiệt của card giao diện rời, trên laptop bạn ko cần quan tâm đến điều này vì hãng đã đo lường và tính toán sẵn nguồn với mức tản nhiệt mang lại card hình ảnh rời bên trên laptop.

*

2. Nên mua card Nvidia tuyệt AMD?

Nếu các bạn lựa chọn thẻ đồ họa gameplay ở nút cao cấp, có thể card Nvidia dong RTX cùng với Ray-tracing sẽ phù hợp với chúng ta hơn. Tuy nhiên về mảng tầm trung, mẫu card đồ họa AMD hoàn toàn hoàn toàn có thể so ngang với Nvidia. Bây giờ bạn nên xem review hiệu năng giữa các dòng thẻ màn hình, đồng thời nếu như bạn sử dụng cpu AMD, bạn cũng nên để ý đến sử dụng card màn hình AMD để tăng tính đồng bộ.

Tùy vào nhu cầu, bạn có thể chọn sở hữu card NVIDIA hoặc AMD

*

3. Xếp hạng những card màn hình mới tuyệt nhất 2021

Dưới đó là bảng đối chiếu card bối cảnh NVIDIA 2021 theo trang Tom’s Hardware đã từng nghiệm với đánh giá.

Cấu hình test thẻ đồ họa

Nếu chúng ta là một game thủ thì bài toán có một card đồ hoạ khoẻ đã giúp cho mình có trải nghiệm chơi trò chơi mượt mà, thứ hoạ đẹp mắt trên máy tính. Còn trường hợp bạn thao tác trong mảng sáng tạo thành nội dung liên quan lại tới dựng phim 3D, GFX,… thì card màn hình càng mạnh dạn càng tối ưu năng suất làm câu hỏi của bạn.

Far cry 5

Thông số thông số kỹ thuật test

– Intel bộ vi xử lý core i9-9900K (CPU).

– Corsair H150i Pro RGB (Tản nhiệt)

– MSI MEG Z309 Ace (Bo mạch chủ).

– Corsair 32GB DDR4-3200 (2×16) (RAM).

– XPG SX8200 2TB (Ổ cứng).

– Windows 10 Pro (1909) (Hệ điều hành).

Các game test

– Borderlands 3.

– The Divison 2.

– Far Cry 5.

– Final Fantasy XIV.

– Forza Horizon 4.

– Metro Exodus.

– Red Dead Redemption 2.

– Shadow of the Tomb Raider.

– Strange Brigade.

Xem thêm: Bí mật cách làm nước chấm thịt nướng hàn quốc đúng chuẩn, 3 cách làm nước chấm bò nướng hàn quốc ngon chuẩn

Rtx 3090

Bảng xếp thứ hạng card bối cảnh 2021
Tên thẻ màn hìnhĐiểm đánh giáTốc độ xung nhịp (Base/ boost)Bộ nhớCông suất
Nvidia Ge
Force RTX 3090
100.0%1400/1695 MHz24GB GDDR6X350W
Nvidia Ge
Force RTX 3080
93.1%1440/1710 MHz10GB GDDR6X320W
Nvidia Titan RTX79.5%1350/1770 MHz24GB GDDR6280W
Nvidia Ge
Force RTX 2080 Ti
77.4%1350/1635 MHz11GB GDDR6260W
Nvidia Ge
Force RTX 3070
76.3%1500/1730 MHz8GB GDDR6220W
Nvidia Ge
Force RTX 3060 Ti
69.6%1410/1665 MHz8GB GDDR6200W
Nvidia Titan V68.7%1200/1455 MHz12GB HBM2250W
Nvidia Ge
Force RTX 2080 Super
66.8%1650/1815 MHz8GB GDDR6250W
Nvidia Ge
Force RTX 2080
62.5%1515/1800 MHz8GB GDDR6225W
Nvidia Titan XP61.1%1405/1480 MHz12GB GDDR5X250W
Nvidia Ge
Force RTX 2070 Super
59.6%1605/1770 MHz8GB GDDR6215W
Nvidia Ge
Force GTX 1080 Ti
57.8%1480/1582 MHz11GB GDDR5X250W
Nvidia Ge
Force RTX 2070
53.1%1410/1710 MHz8GB GDDR6185W
Nvidia Ge
Force RTX 2060 Super
50.6%1470/1650 MHz8GB GDDR6175W
Nvidia Ge
Force GTX 1080
45.2%1607/1733 MHz8GB GDDR5X180W
Nvidia Ge
Force RTX 2060
44.9%1365/1680 MHz6GB GDDR6160W
Nvidia Ge
Force GTX 1070 Ti
41.8%1607/1683 MHz8GB GDDR5180W
Nvidia Ge
Force GTX 1660 Super
37.9%1530/1785 MHz6GB GDDR6125W
Nvidia Ge
Force GTX 1660 Ti
37.8%1365/1680 MHz6GB GDDR6120W
Nvidia Ge
Force GTX 1070
36.7%1506/1683 MHz8GB GDDR5150W
Nvidia GTX Titan X (Maxwell)35.3%1000/1075 MHz12GB GDDR5250W
Nvidia Ge
Force GTX 980 Ti
32.9%1000/1075 MHz6GB GDDR5250W
Nvidia Ge
Force GTX 1660
32.8%1530/1785 MHz6GB GDDR5120W
Nvidia Ge
Force GTX 1650 Super
28.5%1530/1725 MHz4GB GDDR6100W
Nvidia Ge
Force GTX 1060 6GB
26.5%1506/1708 MHz6GB GDDR5120W
Nvidia Ge
Force GTX 980
26.4%1126/1216 MHz4GB GDDR5165W
Nvidia GTX 1650 GDDR623.8%1410/1590 MHz4GB GDDR675W
Nvidia Ge
Force GTX 1060 3GB
22.3%1506/1708 MHz3GB GDDR5120W
Nvidia Ge
Force GTX 970
22.1%1050/1178 MHz4GB GDDR5145W
Nvidia Ge
Force GTX 1650
20.9%1485/1665 MHz4GB GDDR575W
Nvidia Ge
Force GTX 1050 Ti
16.1%1290/1392 MHz4GB GDDR575W
Nvidia Ge
Force GTX 1050
12.2%1354/1455 MHz2GB GDDR575W
Nvidia Ge
Force GTX 1030
5.8%1228/1468 MHz2GB GDDR530W
AMD Radeon RX 5500 XT 4GB28.4%?/1717 MHz4GB GDDR6130W
AMD Radeon R9 39025.2%1168/1244 MHz4GB GDDR5150W

4. Rành mạch giữa card RTX và GTX

*

Dành cho hầu như ai thắc mắc sự biệt lập trên hai dòng card màn hình hiển thị Nvidia Geforce RTX cùng GTX. Về cơ bản, RTX là phiên bản nâng cấp của GTX cùng với sự bổ sung Realtime Ray-tracing, một công nghệ tái tạo thành hình hình ảnh kỹ thuật số theo thời gian thực, sử dụng thuật toán đối chiếu ánh sáng theo rất nhiều hướng hấp thụ, bội phản chiếu, phân kỳ để vận dụng vào môi trường, nhất là trong game, giúp tạo nên hiệu ứng ánh sáng chân thật và bắt mắt hơn.

Tiền tố RTX sẽ sở hữu được trên các dòng card giao diện cận cao cấp và cao cấp của NVIDA như RTX 2060, RTX 2070. Tiền tố GTX được bỏ trên các thế hệ card cỡ trung không cung ứng Ray-tracing như GTX 1650 hay những dòng thời thượng đời cũ như GTX 1080, GTX 1070,…

cr TGDD

Thông tin liên hệ