I. Lý thuyết phương pháp tăng sút khối lượng

Trong phản ứng chất hóa học khi gửi từ hóa học này thành hóa học khác, khối lượng các chất hoàn toàn có thể tăng hoặc bớt do cân nặng mol phân tử của những chất kia khác nhau. Nhờ vào sự tăng giảm khối lượng của các chất ta hoàn toàn có thể tìm được số mol các chất đó.Sự tăng hoặc giảm khối lượng của những chất có mối quan hệ với số mol những chất đó. Có thể dùng phương thức tăng giảm cân nặng thay cho phương thức bảo toàn trọng lượng để giải bài xích tập cấp tốc hơn (tuy nhiên nặng nề hiểu hơn đối với một số HS).Dấu hiệu: Đề bài bác cho khối lượng, côn trùng quan hệ trọng lượng giữa các chất trong phản ứng hóa học.Các bội nghịch ứng thường xuyên áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng
Phản ứng kim loại công dụng với dd axit HCl, H2SO4 loãng

R + HX – muối hạt + H2

∆m tăng = mgốc axit = mmuối – m
KL (ngốc axit = naxit)

Phản ứng sắt kẽm kim loại A chức năng với muối bột của sắt kẽm kim loại B

A + muối bột B – muối A + B

MA > MB sau phản nghịch ứng khối lượng thanh KL A tăng (VD:…)MA B sau phản bội ứng khối lượng thanh KL A bớt (VD:…)Phản ứng muối cacbonat (hiđro cacbonat) tính năng với dd axit HCl, H2SO4 loãng

∆m tăng = mmuối clorua – mmuối cacbonat = 11n
CO2 (VD: …)

∆m tăng = mmuối sunfat – mmuối cacbonat = 36n
CO2 (VD: …)

Phản ứng oxit kiam loại chức năng với dd axit HCl, H2SO4 loãng
Phản ứng CO2 tính năng với hỗn hợp Ca(OH)2 mkết tủa > m
CO2 trọng lượng dung dịch sút so với ban sơ mdd giảm = mkết tủa – m
CO2 mkết tủa CO2 khối lượng dung dịch giảm so với lúc đầu mdd sút = m
CO2 – mkết tủa
Phản ứng CO/H2 chức năng với oxit sắt kẽm kim loại m các thành phần hỗn hợp khí tăng = mchất rắn sút = moxi trong oxit phản ứng

II. Vận dụng cách thức tăng bớt khối lượng

VD1: ngâm một thanh magie vào 200ml dung dịch Cu
SO4 1M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toànthì trọng lượng thanh magie tăng xuất xắc giảm bao nhiêu gam? (ĐS: 0,2(64-24)=8g)

*

Tính nhanh n = Δm/ΔM nạm số 0,2 = Δm/(64-24) => Δm = 0,2.(64-24) = 8 gam

VD2: ngâm một lá kẽm vào 300ml dung dịch Fe
SO4 0,05M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toànthì khối lượng lá kẽm tăng giỏi giảm bao nhiêu gam? (ĐS: 0,3.0,05(65-56)=0,135g)

*

Tính nhanh n = Δm/ΔM cụ số 0,2 = Δm/(65-56) => Δm = 0,2.(65-56) = 0,135 gam

VD3: dìm một lá nhôm trong 150 ml Cu
SO4 1M. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn khối lượng lá nhôm tăng giỏi giảm bao nhiêu gam. (ĐS: 6,9 gam)

*

Tính nhanh n(Cu
SO4):3 = Δm/ΔM (vì hệ số của Cu
SO4 trong phương trình là 3)

thay số 0,15:3 = Δm/(3.64-2.27)

=> Δm = 0,05.(3.64-2.27) = 6,9 gam

VD4: ngâm một lá sắt trong dung dịch Cu
SO4. Tính trọng lượng đồng còn trên lá fe biết khối lượng lá sắt tăng 1,2 gam. (ĐS: 9,6 gam)

*

Tính nhanh n(Cu) = Δm/ΔM ráng số n(Cu) = 1,2/(64-56) = 0,15 => m (Cu) = 0,15.64 = 9,6 gam

VD5: Ngâm một thanh magie trong hỗn hợp Ag
NO3. Tính cân nặng bạc bám dính trên thanh magie biết khối lượng thanh magie tăng 15,36 gam. (ĐS: 17,28 gam)

*

Tính nhanh n(Ag):2 = Δm/ΔM (Vì hệ số của Ag vào phương trình là 2)

thay số n(Ag) = 2.(15,36/(2.108-24) = 0,16

=> m (Cu) = 0,16.108 = 17,28 gam

VD6: Nhúng thanh Zn vào dung dịch cất 5,64 gam Cu(NO3)2 cùng 3,4 gam Ag
NO3. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn trọng lượng thanh Zn tăng tốt giảm bao nhiêu gam biết toàn bộ kim các loại thoát ra đều bám vào thanh Zn. (ĐS: 1,48 gam)

*

Nhúng thanh Zn vào dd Ag
NO3 thì cân nặng tăng Δm1 gam

n(Ag
NO3) : 2 = Δm1/ΔM => Δm1 = (0,02:2).(2.108-65) = 1,51 gam

Nhúng thanh Zn vào dd Cu(NO3)2 thì cân nặng giảm Δm2 gam

n(Cu(NO3)2) = Δm2/ΔM => Δm2 = 0,03.(65-64) = 0,03 gam

 Δm1 > Δm2 => cân nặng thanh Zn tăng 1,51 – 0,03 = 1,48 gam

III. Bài xích tập áp dụng phương pháp tăng bớt khối lượng

● bài bác tập phương thức tăng giảm khối lượng dành cho học sinh lớp 10

Câu 1: Hòa tan trọn vẹn 2,43 gam láo hợp tất cả Mg cùng Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau làm phản ứng chiếm được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Cân nặng muối trong dung dịch X là

A.

Bạn đang xem: Công thức tính khối lượng dung dịch tăng giảm

7,23 gam. B. 7,33 gam. C. 4,83 gam. D. 5,83 gam.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối A năm 2012)

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam hỗn hợp có Na2CO3 và Ca
CO3 bởi dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2 (đktc) cùng dung dịch đựng 22,8 gam hỗn hợp muối. Quý hiếm của V là

A. 1,79. B. 5,60. C. 2,24. D. 4,48.

(Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2013)

Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam láo hợp tất cả Fe2O3, Mg
O, Zn
O vào 500 ml axit HCl 0,2M (vừa đủ). Sau phản bội ứng, hỗn hợp muối clorua khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là :

A. 6,81 gam. B. 4,76 gam. C. 3,81 gam. D. 5,56 gam.

Câu 4: Cho dung dịch Ag
NO3 dư chức năng với dung dịch hỗn hợp có hòa rã 6,25 gam hai muối KCl cùng KBr chiếm được 10,39 gam hỗn hợp Ag
Cl cùng Ag
Br. Số mol những chất trong các thành phần hỗn hợp đầu là :

A. 0,08 mol. B. 0,06 mol. C. 0,03 mol. D. 0,055 mol.

Câu 5*: Có láo hợp có Na
I cùng Na
Br. Hòa tan hỗn hợp vào nước. Cho brom dư vào dung dịch. Sau thời điểm phản ứng tiến hành xong, làm cất cánh hơi dung dịch, làm cho khô sản phẩm, thì thấy trọng lượng của sản phẩm nhỏ hơn trọng lượng hỗn hòa hợp 2 muối thuở đầu là m gam. Lại hòa tan thành phầm vào nước và mang lại clo lội qua cho tới dư. Làm cất cánh hơi hỗn hợp và làm khô chất sót lại người thấy khối lượng chất chiếm được lại nhỏ tuổi hơn trọng lượng muối phản ứng là m gam. Thành phần xác suất về trọng lượng của Na
Br trong hỗn hợp đầu là :

A. 3,7%. B. 4,5%. C. 7,3%. D. 6,7%.

Câu 6: Một bình cầu bề mặt 448 ml được nạp đầy oxi rồi cân. Phóng điện để ozon hoá, sau đó nạp thêm cho đầy oxi rồi cân. Trọng lượng trong nhị trường vừa lòng chênh lệch nhau 0,03 gam. Biết những thể tích nạp đều ở đktc. Yếu tắc % về thể tích của ozon trong hỗn hợp sau phản bội ứng là :

A. 9,375%. B. 10,375%. C. 8,375%. D.11,375%.

Câu 7: cho 1 lượng bột Zn vào hỗn hợp X gồm Fe
Cl2 và Cu
Cl2. Trọng lượng chất rắn sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ dại hơn cân nặng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản bội ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng trọng lượng các muối hạt trong X là :

A. 17,0 gam. B. 13,1 gam. C. 19,5 gam. D. 14,1 gam.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối B năm 2008)

Câu 8: Cho m gam tất cả hổn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch Cu
SO4. Sau khi dứt các bội phản ứng, lọc cho chỗ dung dịch chiếm được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo cân nặng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là :

A. 90,27%. B. 85,30%. C. 82,20%. D. 12,67%.

(Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2007)

Câu 9: Lấy 2 thanh sắt kẽm kim loại M hoá trị II. Thanh 1 nhúng vào 250 ml hỗn hợp Fe
SO4; thanh 2 nhúng vào 250 ml hỗn hợp Cu
SO4. Sau khi phản ứng kết thúc, thanh 1 tăng 16 gam, thanh 2 tăng 20 gam. Biết nồng độ mol/l của 2 dung dịch lúc đầu bằng nhau. Vậy M là :

A. Mg. B. Ni. C. Zn. D. Be.

Câu 10*: Cho 3,78 gam bột Al bội nghịch ứng đầy đủ với hỗn hợp muối XCla tạo thành hỗn hợp Y. Cân nặng chất chảy trong dung dịch Y giảm 4,06 gam so với hỗn hợp XCla. Phương pháp của muối XCla là :

A. Fe
Cl3. B. Cu
Cl3. C. Cr
Cl3. D. Zn
Cl2.

● bài bác tập phương thức tăng giảm khối lượng dành cho học sinh lớp 11

Câu 11: có 1 lít dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,1 mol/l với (NH4)2CO3 0,25 mol/l. Mang lại 43 gam các thành phần hỗn hợp Ba
Cl2 và Ca
Cl2 vào dung dịch đó. Sau khoản thời gian các phản ứng ngừng ta chiếm được 39,7 gam kết tủa A cùng dung dịch B. Phần trăm trọng lượng các chất trong A là :

A. = 75%, = 25%. B. = 50,38%, = 49,62%.

C. = 49,62%, = 50,38%. D. = 25%, = 75%.

Câu 12: hài hòa 5,94 gam tất cả hổn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại R và M vào nước được dung dịch X. Để có tác dụng kết tủa không còn ion gồm trong hỗn hợp X, người ta đến dung dịch X tác dụng với dung dịch Ag
NO3 dư, thu được 17,22 gam kết tủa. Lọc vứt kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được m gam tất cả hổn hợp muối khan. Cực hiếm m là :

A. 6,36 gam. B. 6,15 gam. C. 9,12 gam. D. 12,3 gam.

Câu 13*: có một cốc đựng m gam hỗn hợp HNO3 và H2SO4. Hoà tan không còn 3,64 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị không đổi) vào dung dịch trong cốc thì thu được 2,1504 lít (đktc) tất cả hổn hợp 2 khí NO2 và X. Sau làm phản ứng, trọng lượng các chất trong cốc bớt 1,064 gam. Sắt kẽm kim loại M là :

A. Fe. B. Cu. C. Al. D. Zn.

Câu 14: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào bình kín đáo không cất không khí, sau một thời hạn thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước và để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y bao gồm p
H bằng

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối A năm 2009)

Câu 15: sức nóng phân hoàn toàn 29,6 gam một muối bột nitrat kim loại, sau bội nghịch ứng nhận được 8 gam oxit kim loại. Phương pháp của muối hạt nitrat là

A. Cu(NO3)2. B. Fe(NO3)3. C. Pb(NO3)2. D. Mg(NO3)2­.

(Đề thi thử đh lần 4 – thpt Chuyên – Đại học tập Vinh, năm học 2010 – 2011)

Câu 16*: Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy kêt nạp hết vào trong bình đựng hỗn hợp Ba(OH)2. Sau những phản ứng nhận được 39,4 gam kết tủa và trọng lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Phương pháp phân tử của X là

A. C3H4. B. CH4. C. C2H4. D. C4H10.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối A năm 2012)

Câu 17: mang đến 13,8 gam hóa học hữu cơ X có công thức phân tử C7H8 công dụng với một lượng dư hỗn hợp Ag
NO3 vào NH3, chiếm được 45,9 gam kết tủa. X tất cả bao nhiêu đồng phân cấu trúc thỏa mãn đặc thù trên ?

A. 5. B. 4. C. 6. D. 2.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối A năm 2011)

Câu 18: mang đến 5,76 gam axit hữu cơ X solo chức, mạch hở tính năng hết với Ca
CO3 nhận được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là :

A. CH2=CHCOOH. B. CH3COOH.

C. HCCCOOH. D. CH3CH2COOH.

(Đề thi tuyển chọn sinh cđ năm 2007)

Câu 19: mang đến 24,4 gam lếu láo hợp có axit axetic, axit fomic, glixerol, ancol etylic công dụng với na dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) với m gam muối. Quý giá của m là:

A. 31 gam. B. 37,6 gam. C. 23,8 gam. D. 25 gam.

(Đề thi test Đại học lần 2 – trung học phổ thông Chuyên Hùng vương vãi – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)

Câu 20*: mang lại m gam tất cả hổn hợp axit axetic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic chức năng vừa đủ với dung dịch Na
OH chiếm được a gam muối. Nếu cũng mang lại m gam các thành phần hỗn hợp X nói trên tính năng với Ca(OH)2 toàn vẹn thì chiếm được b gam muối. Biểu thức contact m, a, b là:

A. 9m = 20a – 11b. B. 3m = 22b – 19a. C. 8m = 19a – 11b. D. m = 11b – 10a.

(Đề thi thử đại học lần 3 – thpt Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2011 – 2012)

● bài bác tập phương thức tăng giảm cân nặng dành cho học viên lớp 12

Câu 21: Để chức năng hết cùng với 100 gam lipit gồm chỉ số axit bởi 7 đề nghị dùng 17,92 gam KOH. Cân nặng muối nhận được là:

A. 110,324 gam. B. 108,107 gam. C. 103,178 gam. D. 108,265 gam.

(Đề thi demo Đại học lần 1 – trung học phổ thông Chuyên Hùng vương – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)

Câu 22: đến 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử C3H7O2N bội nghịch ứng với 100 ml dung dịch Na
OH 1,5M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức cấu trúc thu gọn của X là :

A. HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối B năm 2008)

Câu 23: Cho 1 mol amino axit X làm phản ứng với hỗn hợp HCl (dư), thu được m­1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản bội ứng với hỗn hợp Na
OH (dư), thu được mét vuông gam muối Z. Biết mét vuông – m1 = 7,5. Phương pháp phân tử của X là:

A. C4H10O2N2. B. C4H8O4N2. C. C5H9O4N. D. C5H11O2N.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối A năm 2009)

Câu 24*: đến 0,16 mol axit A làm phản ứng trọn vẹn với 160 ml hỗn hợp HCl 1M, chiếm được 22,32 gam muối. Khía cạnh khác, cho 1,03 gam A phản ứng vừa với hỗn hợp KOH, thu được 1,41 gam muối hạt khan. Số CTCT của A là:

A. 7. B. 5. C. 4. D. 6.

Câu 25: Nhúng một thanh sắt nặng trĩu 100 gam vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả Cu(NO3)2 0,2M cùng Ag
NO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, cọ sạch làm cho khô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết các kim nhiều loại tạo thành đều dính hết vào thanh sắt). Cân nặng sắt sẽ phản ứng là

A. 2,16 gam. B. 0,84 gam. C. 1,72 gam. D. 1,40 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2009)

Câu 26: mang đến 8 gam hỗn hợp A bao gồm Mg với Fe tính năng với dung dịch Cu
SO4 đến khi phản ứng kết thúc, thu được 12,4 gam hóa học rắn B cùng dung dịch D. Cho dung dịch D chức năng với hỗn hợp Na
OH dư, lọc với nung kết tủa bên cạnh không khí đến khối lượng không thay đổi thu được 8 gam oxit. Phần trăm khối lượng của fe trong các thành phần hỗn hợp A là :

A. 35%. B. 30%. C. 70%. D. 65%.

Câu 27: cho 50 gam các thành phần hỗn hợp Mg
CO3 và Ba
CO3 chức năng với dung dịch H2SO4, nhận được m gam hóa học rắn A, hỗn hợp B chứa 12 gam muối cùng 4,48 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là :

A. 45,2. B. 57,2. C. 64. D. 66,2.

Câu 28: mang lại 19,2 gam hỗn hợp Fe3O4, Fex
Oy tính năng với vừa hết 180 ml hỗn hợp H2SO4 2M (loãng), thu được hỗn hợp X. Trọng lượng muối bao gồm trong X là :

A. 30,4. B. 24. C. 48. D. 52.

(Đề thi demo Đại học – thpt Chuyên Lê Hồng Phong – nam Định, năm học tập 2012 – 2013)

Câu 29*: hài hòa hết 26,43 gam tất cả hổn hợp bột A tất cả Mg, Al, Al2O3 cùng Mg
O bằng 795 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,75M (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch X cùng 4,368 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được khối lượng muối khan là

A. 95,92 gam. B. 86,58 gam. C. 100,52 gam. D. 88,18 gam.

Câu 30*: phân chia 9,6 gam lếu láo hợp gồm Cu
O với Fe2O3 thành 2 phần đều nhau : Phần 1 phản bội ứng với 100 ml hỗn hợp HCl x (mol/l), cô cạn hỗn hợp thu được 8,1 gam hóa học rắn. Phần 2 làm phản ứng cùng với 200 ml hỗn hợp HCl x (mol/l), cô cạn tất cả hổn hợp thu được 9,2 gam hóa học rắn. Quý giá của x và tỷ lệ về khối lượng Cu
O khớp ứng là

A. 1,2 và 33,33%. B. 0,5 với 33,33%. C. 0,5 cùng 66,66%. D. 1,2 cùng 66,66%.

(Đề thi dự bị tuyển sinh Đại học tập khối B năm 2012)

Câu 31: Hòa chảy 14 gam hỗn hợp 2 muối M2CO3 cùng RCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được dung dịch A cùng 0,672 lít khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp A thì nhận được m gam muối bột khan. M có mức giá trị là :

A. 16,33 gam. B. 14,33 gam. C. 9,265 gam. D. 12,65 gam.

Câu 32: Hòa tan hết 23,2 gam hỗn hợp rắn X bao gồm Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HCl loãng, dư. Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng nhận được 45,2 gam muối bột khan. Ví như khử hoàn toàn lượng X trên vẫn thu được từng nào gam sắt?

A. 11,6. B. 11,2. C. 16,8. D. 12,8.

(Đề thi thử đại học lần 4 – trung học phổ thông Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2011 – 2012)

Câu 33: tất cả hổn hợp X có Na
Br với Na
I. Cho tất cả hổn hợp X tan trong nước thu được dung dịch A. Nếu cho brom dư vào dung dịch A, sau làm phản ứng hoàn toàn, cô cạn thấy khối lượng muối khan thu được giảm 7,05 gam. Trường hợp sục khí clo dư vào dung dịch A, phản nghịch ứng hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thấy cân nặng muối khan bớt 22,625 gam. Yếu tố % khối lượng của một chất trong hỗn hợp X là

A. 47,8%. B. 64,3%. C. 35,9%. D. 39,1%.

(Đề thi demo Đại học lần 1 – thpt Chuyên Bắc Ninh, năm học tập 2009 – 2010)

Câu 34: đến dung dịch đựng 6,03 gam láo hợp có hai muối hạt Na
X với Na
Y (X, Y là nhì nguyên tố tất cả trong trường đoản cú nhiên, ở nhị chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX Y) vào hỗn hợp Ag
NO3 (dư), chiếm được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của Na
X trong lếu láo hợp lúc đầu là

A. 58,2%. B. 52,8%. C. 41,8%. D. 47,2%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2009)

Câu 35: Sau khi chuyển một thể tích khí oxi thành ozon thì thấy thể tích giảm xuống 5 ml (biết các thể tích đo ở thuộc điều kiện). Thể tích oxi đang tham gia bội nghịch ứng là từng nào ?

A. 14 ml. B. 16 ml. C. 17 ml. D. 15 ml.

Câu 36*: hỗn hợp X có SO2 và O2 bao gồm tỉ khối đối với H2 bởi 28. Nung nóng các thành phần hỗn hợp X một thời hạn (có xúc tác V2O5) thu được hỗn hợp Y bao gồm tỉ khối đối với X bằng 16/13. Năng suất của làm phản ứng tổng đúng theo SO3 là

A. 62,5%. B. 75,0%. C. 50,0%. D. 60,0%.

(Đề thi thử đh lần 2 – thpt Chuyên – Đại học Vinh, năm học tập 2012 – 2013)

Câu 37: ngâm một lá Mg sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp Cu(NO3)2, sau một thời hạn người ta dấn thấy khối lượng của lá sắt kẽm kim loại đó tăng 1 gam so với ban đầu. Trọng lượng của Cu kim loại đã dính lên mặt phẳng của lá kim loại đó là (giả thiết rằng cục bộ Cu bị đẩy ra khỏi muối đã bám hết vào lá Mg kim loại)

A. 1,60 gam. B. 1,28 gam. C. 1,20 gam. D. 2,40 gam.

(Đề thi thử Đại học lần 1 – trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, năm học tập 2008 – 2009)

Câu 38: Cho m gam bột Zn vào 500 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng dung dịch tạo thêm 9,6 gam so với trọng lượng dung dịch ban đầu. Quý hiếm của m là :

A. 32,50. B. 20,80. C. 29,25. D. 48,75.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối A năm 2011)

Câu 39: Nhúng một thanh kẽm cùng một thanh fe vào và một dung dịch Cu
SO4. Sau một thời hạn lấy nhì thanh sắt kẽm kim loại ra thấy trong dung dịch còn sót lại có độ đậm đặc mol Zn
SO4 bởi 2,5 lần độ đậm đặc mol Fe
SO4. Phương diện khác, khối lượng dung dịch giảm 2,2 gam. Cân nặng đồng bám lên thanh kẽm và dính lên thanh sắt lần lượt là :

A. 12,8 gam; 32 gam. B. 64 gam; 25,6 gam.

C. 32 gam; 12,8 gam. D. 25,6 gam; 64 gam.

Câu 40: mang lại 2,7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe cùng Zn tính năng với hỗn hợp Cu
SO4. Sau một thời gian, thu được hỗn hợp Y cùng 2,84 gam hóa học rắn Z. Cho toàn thể Z vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư). Sau thời điểm các làm phản ứng hoàn thành thì khối lượng chất rắn sút 0,28 gam với dung dịch thu được chỉ chứa một muối bột duy nhất. Phần trăm cân nặng của fe trong X là :

A. 58,52%. B. 51,85%. C. 48,15%. D. 41,48%.

Xem thêm: Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm, thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối A năm 2011)

Mời các thầy cô và những em download file word tại trên đây pp3 – tăng sút khối lượng

Website còn có bài tập trắc nghiệm cho toàn bộ các chương – nhà đề của cả 3 khối, các thầy cô và các em rất có thể xem ví dụ từng khối lớp tại những link sau

Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên cùng xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

*

*

*

Cho 3,78 g bột Al phản bội ứng toàn diện vơi dd XCl3 thấy sản xuất thành dd Y. Trọng lượng chất tan trong dd Y giảm 4,04 g so với dd XCl3. Khẳng định công thức của muối hạt XCl3


cho em hỏi

Có nhì lá kẽm khối lượng như nhau. Một lá bỏ vô dd
Cu(NO3)2, lá kia bỏ vô dd Pb(NO3)2. ở đầu cuối một thời hạn phản ứng khối lượng lá kẽm thứ nhất giảm 0.05 gam khối lượng lá kẽm máy hai tăng tuyệt giảm từng nào gam ? biết rằng trong cả hai phản ứng khối lượng kẽm bị kết hợp như nhau


Khử trọn vẹn 16g oxit Fe bởi CO ở ánh nắng mặt trời cao. Sau PU thấy khổi lượng của hóa học rắn bớt 4,8g.

a/ T ìm CTPT của oxit Fe

b/ Khí sinh ra dẫn qua bình đựng dd NAOH dư. Cân nặng của bình tăng xuất xắc giảm?

c/ Tính thể tích của co đã sử dụng (đktc). Biết co lấy dư 20% so với lý thuyết


Cho 6,72 l CO2 (đktc) vào dung dịch Ba(OH)2 dư

a, Tính trọng lượng kết tủa thu được

b, khối lượng dung dịch sau làm phản ứng tăng tuyệt giảm bao nhiêu gam so với hỗn hợp ban đầu


dẫn khí teo qua tất cả hổn hợp rắn A gồm Fe
O, Cu
O ở ánh sáng cao thu được hóa học rắn B với khí D cho khí D lội qua dung dịch Ba(OH>2 dư thì chiếm được m gam kết tủa Ba
CO3a. tính m, biết sau thời điểm cân lại B thì thấy cân nặng bị giảm đi 4,8 gam so với cân nặng Bc.tính cân nặng mỗi khí trong một nửa của D. Biết vào D, khí CO chỉ chiếm 20% về thể tíchlm hộ góp em. Em đề nghị gấp sáng sủa chiều mai ạ 

dẫn khí co qua hỗn hợp rắn A gồm Fe
O, Cu
O ở nhiệt độ cao thu được hóa học rắn B với khí D cho khí D lội qua dung dịch Ba(OH>2 dư thì thu được m gam kết tủa Ba
CO3

a. tính m, biết sau khi cân lại B thì thấy trọng lượng bị giảm đi 4,8 gam so với khối lượng B

c.tính cân nặng mỗi khí trong một nửa của D. Biết vào D, khí CO chiếm 20% về thể tích

lm hộ góp em. Em đề nghị gấp sáng sủa chiều mai ạ

 


Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO2 vào dd cất 0,25 mol Ca(oh)2. Trọng lượng đs sau pư tăng giỏi giảm từng nào gam


Hấp thụ toàn cục 0,3 mol CO2 vào dd chứa 0,25 mol Ca(oh)2. Khối lượng đs sau pư tăng tốt giảm bao nhiêu gam


Cho 6,72 l CO2 (đktc) vào dung dịch Ba(OH)2 dư

a, Tính cân nặng kết tủa thu được

b, khối lượng dung dịch sau bội nghịch ứng tăng xuất xắc giảm bao nhiêu gam so với hỗn hợp ban đầu


Bài 4 cho 15 gam sắt vào dd HCl sau bội nghịch ứng thấy khối lượng của sắt sụt giảm 11,2g