*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Câu hỏi:Viết lịch trình tính tổng bình phương những số lẻ từ 1 đến n (n nhập). (viết công tác python)


*

*

Câu 1. Viết lịch trình tính tổng những số lẻ từ là một đến n ( n nhập từ bàn phím).Câu 2.Viết lịch trình tính tổng các số chẵntừ 1 mang đến n ( n nhập từ bỏ bàn phím).help me,...

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến n


Câu 1. Viết công tác tính tổng các số lẻ từ là 1 đến n ( n nhập trường đoản cú bàn phím).

*

Câu 2.Viết chương trình tính tổng những số chẵntừ 1 đến n ( n nhập từ bàn phím).

*

help me, pls


Câu 1:uses crt;var s,i,n:integer;begin clrscr;s:=0;write('Nhap n: ');readln(n);for i:=1 khổng lồ n doif i gian lận 2 0 then inc(s,i);write('Tong cac so le tu 1 den ',n,' la: ',s);readlnend.


Câu 2:uses crt;var s,i,n:integer;begin clrscr;s:=0;write('Nhap n: ');readln(n);for i:=1 to n doif i mod 2 = 0 then inc(s,i);write('Tong cac so le tu 1 den ',n,' la: ',s);readlnend.


1. Viết chương trình nhập vào 1 số thoải mái và tự nhiên P. Tính và in ra màn hình các số lẻ và tổng những số lẻ từ là 1 đến p. 2.Viết lịch trình nhập vào 1 số thoải mái và tự nhiên N. Tính cùng in ra màn hình hiển thị các số chẵn với tổng những số chẵn từ một đến N.3. Viết chương trình nhập vào 1 số tự nhiên và thoải mái N. Tính tổng những số là cầu của N.4. Viết lịch trình nhập vào 1 số thoải mái và tự nhiên N. Tính tổng các số là bội của 3...

1. Viết lịch trình nhập vào 1 số tự nhiên và thoải mái P. Tính cùng in ra màn hình hiển thị các số lẻ với tổng các số lẻ từ là một đến p 2.Viết công tác nhập vào 1 số tự nhiên N. Tính và in ra màn hình các số chẵn với tổng những số chẵn từ là một đến N.3. Viết công tác nhập vào 1 số tự nhiên và thoải mái N. Tính tổng những số là ước của N.4. Viết công tác nhập vào 1 số tự nhiên và thoải mái N. Tính tổng những số là bội của 3 mà nhỏ tuổi hơn hoặc bằng N.


Câu 1:

Program HOC24;

var i,p: integer;

t: longint;

begin

write('Nhap P: '); readln(p);

t:=0;

for i:=1 to p do if i mod trăng tròn then t:=t+i;

write('Tong cac so le la: ',t);

readln

end.


Câu 2:

Program HOC24;

var i,n: integer;

t: longint;

begin

write('Nhap N: '); readln(n);

t:=0;

for i:=1 khổng lồ ndo if i mod 2=0 then t:=t+i;

write('Tong cac so chanla: ',t);

readln

end.


Câu 1 : viết công tác tính tổng những số chẵn cùng với n được nhập từ bàn phím ?

Câu 2 : viết chương trình tính tổng những số lẻ với n được nhập từ bàn phím ?


Câu 1:

program Tinhtong:

var

n, i, sum: integer;

begin

write('Nhap n: ');

readln(n);

sum := 0;

for i := 2 to n do

begin

if i thủ thuật 2 = 0 then

begin

sum := sum + i;

end;

end;

writeln('Tong cac so chan tu 2 toi ', n, ' la ', sum);

readln;

end.

Câu 2:

program Tinhtong:

var

n, i, sum: integer;

begin

write('Nhap n: ');

readln(n);

sum := 0;

for i := 1to n do

begin

if i thủ thuật 2 = 1 then

begin

sum := sum + i;

end;

end;

writeln('Tong cac so le tu 1 toi ', n, ' la ', sum);

readln;

end.


Đúng(2)
Như Ý
9 giờ trước (21:03)

Sao tới 3 over vậy


Đúng(0)

1/ viết công tác tính tổng bình phương s= 1² +2²+3²+... + n² cùng với n là số nguyên dương được nhập tự bàn phím2/ viết lịch trình tính tổng của n số lẻ trước tiên với n là số nguyên dương được nhập trường đoản cú bàn phím


#Tin học lớp 8
2
Nguyễn Lê Phước Thịnh

1:

uses crt;

var n,i,t:integer;

begin

clrscr;

readln(n);

t:=0;

for i:=1 lớn n do

t:=t+i*i;

write(t);

readln;

end.


Đúng(1)
Lê Chiêu Nguyên

2

program bt2;

var i,n,t:integer;

begin

readln(n);

s:=0;

for i:=1 khổng lồ n do

if i hack 2 = 1 then s:=s+i;

readln;

end.


Đúng(0)

viết lịch trình Python dùng vòng lặp while tính tổng các số tự 0 mang đến n(n nhập từ bỏ bàn phím)


#Tin học tập lớp 8
1
phía sau một cô bé

n = int(input("Nhập số nguyên n: "))

tong = 0

i = 1

while i Đúng(0)


Cau 1:

var i,dem:integer;

function ngto(n:longint):boolean;var bo:boolean;i:longint;begin bo:=true; for i:=2 to lớn n-1 bởi vì if n gian lận i=0 then bo:=false; if n>1 then ngto:=bo else ngto:=false;end;begin for i:=2 to 100 vì if ngto(i) then dem:=dem+i; write(dem);readln;end.

Cau 2:

var i,dem,n:longint;

begin read(n); dem:=1; for i:=1 to lớn n vì chưng dem:=dem*i; write(dem);readln;end.


Đúng(0)


PROGRAM Bai_tap1;USES crt;VAR n, i, C, L:Bytbe;BEGIN clrscr; Write('Nhap n:');Readln(n); C:=0;L:=0; For i:=1 khổng lồ n do If i thủ thuật 2=0 then C:=C+i else L:=L+i; writeln('Tong cac so chan la:',C); writeln ('Tong cac so le la:',L); Readln;end.

Xem thêm: Cách xay thịt bằng máy xay sinh tố có xay thịt được không ? có hư không

Mình bắt đầu chỉ có tác dụng tới phần in bình phương các số lẽ. Giờ hy vọng in ra tổng bình phương của những số lẻ thì làm cầm nào vây#include void main(void) int i,n,l,b; printf("Nhap vao gia tri n: "); scanf("%d", &n); for (i=1;iif(i%2!=0)l=i;b=l*l;printf ("binh phuong cac so le la:%d ",b);
*
*
vấn đáp cùng với trích dẫn
*

*
Thành viên mới
*

vắt này thì không phải kiểm tra i chẵn tốt lẻ. For(int j = 1; j s += j*j;
Tình Bất Vi Nhân trái - Duyên Chú Định Sinh Tử

Đẳng thức 1^2+2^2+...+n^2=n(n+1)(2n+1)/6 có được nhờ xét(k+1)^3 - k^3 = 3k^2+3k+1=> sigma(k=0..n)((k+1)^3-k^3) = 3*sigma(k=0..n)(k^2) + 3*sigma(k=0..n)k + sigma(k=0..n)1Dễ thấy VT = (n+1)^3 (telescoping sum), nênsigma(k=0..n)(k^2)= (n+1)^3/3 - n(n+1)/2 - (n+1)/3= 1/6*(n+1) * (2*(n+1)^2 - 3n - 2)= 1/6*(n+1) * (2n^2 + n)= 1/6*(n+1) * n * (2n+1)Nếu n chẵn thì để n = 2k vậy 2^2 + 4^2 + ... + (2k)^2 = 4k(k+1)(2k+1)/6= 2k(2k+2)(2k+1)/6 = n(n+1)(n+2)/6. Tổng lẻ bằng n(n+1)(n-1)/6.Ngược lại, đặt n = 2k+1 vậy tổng chẵn là (n-1)n(n+1)/6. Tổng lẻ tương tự.
Nhưng làm thế nào để in ra tổng bình phương của những số đó. Ví như ( nhập vào 4 số. Vào đó có một và 3 là số lẻ. 1^2=1 cùng 3^2=9. In ra tổng là 10)
s = 0;for(int i = 1; i s+=i*i;i*i là bình phương của i. I = một là số lẻ đầu tiên. Sau các lần i sẽ tăng thêm 2 vì những số lẻ liên tục hơn yếu nhau là 2.s+=i*i; s = s + i*i; s = s+ (bình phương của i); => s đó là tổng những bình phương của những số lẻ.chạy thử.vd n = 10ban đầu s = 0; chăm nom for lần đầu : i =1 thỏa mãn số lẻ s = s + i*i; s = 0 + 1*1 = 1; sau đó i+=2; i = i +2; => i = 1+2=3;lần 2 : i = 3 vừa lòng số lẻ s = s + i*i; s = 1 + 3*3 = 10; kế tiếp i+=2; i = i +2; => i = 3+2=5;lần 3 : i = 5 thỏa mãn số lẻ s = s + i*i; s = 10 + 5*5 = 35; kế tiếp i+=2; i = i +2; => i = 5+2=7;lần 4 : i = 7 thỏa mãn nhu cầu số lẻ s = s + i*i; s = 35 + 7*7 = 84; kế tiếp i+=2; i = i +2; => i = 7+2=9;lần 5 : i = 9 thỏa mãn nhu cầu số lẻ s = s + i*i; s = 84 + 9*9 = 165; tiếp nối i+=2; i = i +2; => i = 9+2=11;lần 6 : i = 11 thỏa mãn nhu cầu số lẻ tuy thế không thỏa điều kiện kết thúc.in ra s = 165à cho nobita