Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hình hiển thị tổng những ước của N vào Pascal, Viết chương trình Nhập vào số nguyên N xuất ra screen các số chẵn từ một đến N xuất ra screen các số lẻ từ một đến N và nhiều bài bác tập tin học khác sẽ giúp các em củng cố kĩ năng lập trình tin học lớp 8. Mời các em theo dõi bài học dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến n

Viết công tác nhập vào số nguyên N in ra màn hình tổng các ước của N trong Pascal


Gợi ý cho những em: Cách viết lịch trình tính chu vi diện tích s hình chữ nhật cùng với chiều dài cùng chiều rộng nhập từ bàn phím


Nội dung

3 Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Xuất ra màn hình hiển thị tổng các số từ 1 đến N. Xuất ra screen tích những số từ 1 đến N

Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hình hiển thị tổng những ước của N vào Pascal

uses crt;

var n,i,s :integer;

begin

clrscr;

writeln(‘Nhap n’); readln(n);

s:=0;

for i:=1 khổng lồ n do

if n mod i:=0 then

begin

s:=s+i;

writeln(s);

end;

readln;

end.

Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Xuất ra màn hình hiển thị các số chẵn từ một đến N. Xuất ra màn hình các số lẻ từ là một đến N

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i:integer

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so n tu ban phim :’);

Readln(n);

For i:=1 khổng lồ n do

If (i thủ thuật 2=0 ) then Write(‘cac so chan la’,i,’ ‘);

Else

Write(‘cac so le la’,i);

Readln

End.

Viết lịch trình Nhập vào số nguyên N. Xuất ra màn hình hiển thị tổng những số từ là một đến N. Xuất ra màn hình tích các số từ là một đến N

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i,S:integer

T:longint;

Begin

Clrscr;

S:=0;T:=1;

Write(‘Nhap so n tu ban phim :’);

Readln(n);

For i:=1 to lớn n do

S:=S+i;

For i:=1 to lớn n do

T:=T*i;

Write(‘tong la’,S);

Write(‘tich la’,T);

Readln

End.

Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Tính tổng những số lẻ từ là 1 đến N cùng xuất trái ra màn hình. Tiến hành đếm xem bao gồm bao nhiêu số lẻ từ là 1 đến N với xuất công dụng ra màn hình

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i,S,d:integer

Begin

Clrscr;

S:=0; d:=0;

Write(‘Nhap so n tu ban phim :’);

Readln(n);

For i:=1 to n do

If (i mod 2=1 ) then inc(d);

S:=S+i;

Write(‘cac so le la’,d,’tong le la’,S);

Readln

End.

Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Tính tích các số chẵn từ là một đến N với xuất tác dụng ra màn hình. Triển khai đếm xem gồm bao nhiêu số chẵn từ là 1 đến N cùng xuất hiệu quả ra màn hình

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i,S,d:integer

Begin

Clrscr;

S:=0; d:=0;

Write(‘Nhap so n tu ban phim :’);

Readln(n);

For i:=1 khổng lồ n do

If (i thủ thuật 2=0) then inc(d);

S:=S+i;

Write(‘cac so chan la’,d,’tong chan la’,S);

Readln

End.

***********

Hy vọng qua nội dung bài viết này các em rất có thể làm giỏi các bài xích tập và bài xích thi lập trình sẵn Pascal trong công tác tin học tập lớp 8. Chúc các em học tốt.

Đăng bởi: Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Giáo Dục


https://c3lehongphonghp.edu.vn/viet-chuong-trinh-nhap-vao-so-nguyen-n-in-ra-man-hinh-tong-cac-uoc-cua-n-trong-pascal/
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ một tới n (với n được nhập trường đoản cú bàn phím) bởi vòng lặp While..do *Var i, n, S: integer;

Begin 

Read(n);

S:=0;

If i hack 2 = 0 then while i:=1 khổng lồ n do S:=S+i;

Write (S);

Readln;

End.

Ko bt đúng ko :)Tham khảo:

Program BTH;uses crt;var i,n,s:longint;Begin clrscr; write('Nhap n: ');readln(n); i:=1; While in bởi vì Begin If i mod 2=0 then s:=s+i; i:=i+1; end; writeln('Tong day so tren la: ',s); readln;end.

Xem thêm:


*

Bài 1: Viết công tác pascal tiến hành các yêu mong sau:a) Nhập từ bỏ bàn phím 1 số nguyên nb) In ra màn hình kết quả tổng các số nguyên từ là 1 đến n(sử dụng câu lệnh lặp while...do)Bài 2:Viết công tác pascal triển khai câc yêu mong sau:a) Nhập từ bàn phím một số nguyên dương nb) In ra màn hình kết quả tổng những số lẻ từ một đến n(sử dụng câu lệnh lặp while...dogiúp mình với bản thân đang đề xuất gấp khôn cùng gấp luôn

Bài 1: Viết lịch trình pascal tiến hành các yêu mong sau:a) Nhập tự bàn phím một số nguyên nb) In ra màn hình kết quả tổng những số nguyên từ một đến n(sử dụng câu lệnh lặp while...do)Bài 2:Viết lịch trình pascal tiến hành câc yêu ước sau:a) Nhập tự bàn phím một số nguyên dương nb) In ra màn hình hiệu quả tổng những số lẻ từ một đến n(sử dụng câu lệnh lặp while...dogiúp bản thân với bản thân đang bắt buộc gấp khôn cùng gấp luôn


Viết chương trình in ra màn hình hiển thị N số chẵn tiếp tục ( tính từ 10), cùng với N là số tự nhiên nhập từ bàn phím (N>=10) Sử dụng lênh lặp while do In N ra số chắn kia thành những hàng mỗi sản phẩm 10 số mặt hàng cuối cùng rất có thể là 10 số hoắc thấp hơn

1/ viết chương trình tính tổng bình phương s= 1² +2²+3²+... + n² với n là số nguyên dương được nhập tự bàn phím2/ viết chương trình tính tổng của n số lẻ trước tiên với n là số nguyên dương được nhập từ bỏ bàn phím


Bài 1: Viết lịch trình tính tổng những số chẵn từ 10 cho 50?

Bài 2: Viết lịch trình giải bài toán sau: Tính tổng A ( n là số tự nhiên và thoải mái được nhập từ bỏ bàn phím)

A= 1.3 + 2.4 + 3.5 +...+ n(n+2).

Giúp mình với nhanh cấp tốc nha. 


viết công tác in ra màn hình hiển thị tính tổng những số chẵn bao gồm trong dãy số từ 0 đến n (n được nhập từ bỏ bàn phím)


Viết lịch trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương n,sử dụng câu lệnh lặp và câu lệnh đk để tính tổng các giá trị là số chẵn trong phạm vi từ là một đến N,sau kia in ra màn hình


viết chương trình tính tích của n số tự nhiên đầu tiên,với N số tự nhiên và thoải mái được nhập tự bàn phím(sử dụng câu lệnh While..Do

 


viết chương trình nhập n số nguyên từ keyboard , nhập giá bán trị mang lại từng bộ phận từ 1 mang lại N, đếm những số chẵn cùng tính tổng những số lẻ, hiện hiệu quả ra màn hình
Giúp mik cùng với ạ